Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

U primeni je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, objavljen u „Sl.glasnik RS“
br. 113/2017. od 17. decembra, stupio na snagu 25. decembra 2017. a propisuje:

Nova pravila o dostavljanju koja važe od sada za upozorenja o otkazu ugovora o radu!

Saznajte na seminaru 31.01.2018. kako da primenite nove odredbe i koje su pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa, vraćanja na rad i naknade šteta!

Poštovani,

Šta propisuju posebna pravila o zaštiti od otkaza? Kako postupate kod povrede radnih obaveza krivicom zaposlenih? Koji su zakonski koraci u proceduri kada se suočite sa krađom na radnom mestu ili odavanjem poslovne tajne? Da li ugovarate novčanu naknadu zajedno sa ugovaranjem klauzule o zaštiti konkurencije? Kontrolišete li opravdanost bolovanja svojih zaposlenih i da li smete da pozovete lekara radi provere?

Koji su najčešći sporovi u praksi u slučaju otkaza ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška? U kom momentu mora da se isplati otpremnina i šta propisuju najnovije izmene i dopune Zakona? Šta se dešava ako zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu? Znate li šta je opravdan razlog otkaza koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje? Da li uredno dostavljate rešenja zaposlenima u vezi sa njihovim pravima?

Saznajte od našeg predavača sa velikim praktičnim iskustvom odgovore na postavljena pitanja
i šta zakon i praksa kažu o prestanku radnog odnosa:

Predavač:
Advokat Jelena Milačić

31.01.2018. od 10 do 14 h
U prijatnom ambijentu hotela Zira, Beograd

Šta Vam omogućava pohađanje interaktivnog seminara?

Da reagujete pravovremeno i u skladu sa zakonom na zahteve i probleme zaposlenih u slučajevima prestanka radnog odnosa
Da budete sigurni šta možete da učinite ukoliko zaposleni odbije da zaključi aneks ugovora o radu
Da razgraničite koje sve opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline – primeri iz prakse i u situacijama nedorečenih zakonskih rešenja
Da budete sigurni u postupanje kada je u pitanju otkaz od strane poslodavca ili usled tehnološkog viška
Da saznate probleme u proceduri raskida ugovora o radu Vaših kolega iz struke kroz diskusiju, primere i razmenu iskustava, ali i pojašnjenja novih zakonskih rešenja o dostavljanju upozorenja o otkazu
Da učite na slučajevima iz bogate prakse našeg stručnog predavača

Poslednji rok za prijavu!

Seminar je namenjen

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne službe, šefovima kadrovske službe, zaposlenima u pravnim službama, zaposlenima u kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Predavač

Advokat Jelena Milačić je diplomirala na Pravnom fakultetu BU i stekla Master II Visokih evropskih i međunarodnih studija na Evropskom Institutu u Nici. Aktivan je član HR odbora Saveta stranih investitora. U advokatskoj kancelariji Bojović & Partners radila kao stariji saradnik. Tokom rada specijalizovala se u oblasti radnog prava, korporativnog i poslovnog prava. Svakodnevno pružala pravne usluge mnogobrojnim istaknutim klijentima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Teme seminara:

1. Slučajevi prestanka radnog odnosa
Otkaz od strane poslodavca
Otkaz od strane zaposlenog
Sporazumni prestanak radnog odnosa
Prestanak radnog odnosa po sili zakona
Drugi slučajevi prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu
2. Otkaz od strane poslodavca – privreda
Povreda radne obaveze i radne discipline
Neostvarivanje rezultata rada
Nevraćanje na rad kod poslodavca po isteku mirovanja ili neplaćenog odsustva
Zaposleni pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom
3. Otkaz usled tehnološkog viška
Šta se dešava ukoliko nastupe tehnološke, ekonomske ili organizacione promene kod poslodavca? Ako usled toga prestane potreba za obavljanjem određenog posla? Ili samo dođe do smanjenja obima posla?
Kojoj kategoriji zaposlenih može biti otkazan ugovor o radu po ovom osnovu?
Obaveza poslodavca da isplati otpremninu zaposlenima – minimalni iznos otpremnine, momenat plaćanja
Poreski aspekt otpremnine
Kada će poslodavac biti u obavezi da donese Program rešavanja viška zaposlenih?
Obavezna saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i reprezentativnim sindikatom kod poslodavca
Postupak otkaza – specifičnosti
4. Otkaz zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu
Šta se dešava ako zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu?
U kojim slučajevima je moguće dati otkaz zaposlenom?
5. Dejstvo najnovije odluke ustavnog suda na otkaze date zaposlenima zbog krivičnog dela na radu
Dejstvo odluke US na tekuće radne sporove
Prava zaposlenih u slučaju sporova koji su okončani u protekle 2 godine
Obaveze poslodavca – usklađivanje sa odlukom US-a, izmene pravilnika o radu i ugovora o radu
6. Otkaz od strane poslodavca – državni službenici i zaposleni u jedinicama lokalne samouprave
Odbijanje premeštaja ili raspoređivanja u određenim slučajevima
Neopravdano nestupanje na radno mesto na koje je zaposleni premešten ili raspoređen;
Nezadovoljavanje na probnom radu
Nevraćanje na rad po isteku mirovanja
Zaposleni nije položio državni ili poseban stručni ispit;
Teža povreda radne dužnosti
7. Postupak otkaza – procedura i rokovi
Postupak otkaza u slučaju povrede radne obaveze i radne discipline
Postupak otkaza zbog neostvarivanja rezultata rada (specifičnosti, otkazni rok, novčana naknada)
8. Obaveze poslodavca u slučaju otkaza ugovora o radu
Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
Isplate zaostalih zarada i drugih primanja iz radnog odnosa
9. Prava i obaveze zaposlenih u slučaju otkaza ugovora o radu
Vraćanje poslodavčeve imovine
Ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenih
10. Klauzula zabrane konkurencije
11. Posebna zaštita od otkaza
12. Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa, vraćanje na rad, naknada štete, slučajevi iz prakse
Pogledajte porudžbenicu u prilogu mejla ili na linku i
prijavite se:

Telefonom: 011 329 2963
Imejlom: prodaja@forum-media.rs
Faksom: 011 208 1924
Kotizacija za interaktivni seminar:
15.600,00 RSD + PDV
Poseban paket: priručnik „Izmene i dopune zakona o radu” i kotizacija za interaktivni seminar
29.120,00 RSD + PDV
(dobijate 20% popusta na redovnu cenu priručnika)
*** Za drugog i svakog sledećeg polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene radionice!
Osnovna kotizacija obuhvata: interaktivni seminar, odštampani materijal sa seminara, sertifikat o pohađanju seminara koji dodeljuje Forum Media i prigodno posluženje. Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen!

S poštovanjem,

Tatjana Mašić
Forum Media d.o.o. Beograd
Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany